Bedbaht

Var mı cihanda zalimden daha bedbaht

Âdâ olmuş Hakk'a bibaht


Mazlum gibisi yoktur âlemde biçare

Gaddâra olmuş bir nişâne


Kâzip Hak der gaflete mûtabık eder ins-i

Feryad eder bu Ahvâle cinni, divânesi


Gariban bu hâle ne ede dursun

Hak desun, Hay desun, Kayyum desun


Fâsıkın Hak demesi mekirdir nâsa 

Olur bir gün keydi cihanda peydâ


Zalim eder mazlumu mevkuf,muzdar

Nâdanlar takip ede durur onu, nefse zarar


Mazlum zinde olur Hakkı tutar pervâsız

Dûr etmez ona zalimin keydi kuşkusuz


Öyle ya gün gelir zâhir olur Tev zulüm

Mazluma cihan, Zalime zindan olur meskûn


Nâdan cünd-u firavun gibi dâhil olur zindana

Mazlum Ashab-ı Musa gibi vâkıf olur Hakk'a 


Sen mazlum ol ki vakıf olasın Hakk'a 

Zira cünd gibi dahil olursun zindana.