Bismillahirrahmanirrahim

  Engin mülkünde Yüce Zatını tesbih edenler ve etmekte olanlar sayısınca, Rabbimizin hoşnut olduğu ve Ulu Zatına yaraşır şekilde Alllah'ı hamd ile tesbih ederim. Azamet ve kibriya sahibi, Arş-ı Kerim'in Rabbi Yüce Allah'ı tesbih ederim. Kudret ve beka sahibi, Arş-ı Kerim'in Rabbi Yüce Alllah'ı tesbih ederim. Allah Sübhan'dır; bütün noksanlardan pak ve müberra, ehl-i dalaletin batıl fikirlerinden münezzeh ve mualla, kainatın bütün eksikliklerinden mukaddes ve muarradır. Sübhan olan O, azamet tahtının biricik Sultanını hamd ile tesbih ederim.

  Allah ü Azimüşşan'ın mekruh sayıp hoşnut olmadığı ne varsa hepsinden. Kitab-ı Keriminde saydığı şeyler adedince Hayy u Kayyum olan Allah'a istiğfar ediyor ve beni bağışlayıp affetmesini diliyorum. Hilm ü keremi sonsuz Halim ü Kerim Rabbim Allah'tan mağfiret diliyorum. Dünyada ve ukbada beni sırat-ı müstakimden uzaklaştırıp azab-ı elime yaklaştıran söz ve amellerin hepsinden, Aziz ü Hakim Allah'ın ilmindekiler adedince, tevbeleri kabul buyuran rahmeti sonsuz Tevvab u Rahim Allah'a istiğfar ediyor ve beni affetmesini diliyorum. Sonsuz ihsan ve in'am sahibi Allah'tan beni yarlığamasını diliyorum. Bütün kusur ve günahlardan, bela ve elemleri celbeden her söz ve fiilden celal ve ikram sahibi Allah'a sığınıyor; beni bağışlamasını diliyorum. Kullarını selamet yurdu olan Cennet'e dacet eden azamet sahibi Allah'a iltica ediyor ve affını diliyorum. Her hal ve makamda bana tasa veren bir perde gibi Allah ilen arama giren şeylerin hepsinden ve her iş ve fiilde Rabbimin sevip hoşnut olmadığı şeylerden, ölüm ve uyku gibi avarızdan münezzeh, azamet sahibi Allah'a sığınıyor ve affını diliyorum. 

  Allah'ım! Yalnız Sana teslim oldum, yalnız Sana inandım, yalnız Sana tevekkül ettim, yalnız Sana yöneldim, yalnız Senin inayetinle düşmanlarla mücadele ettim, yalnız Senin hakemliğine başvurdum. Sen bizim yegane Rabbimizsin. Dönüşümüz Sana'dır. 

  Allah'ım! Beni dünyada hicap ve perdeleri kaldırıp basar ve basiretleri açan keşfe mazhar kıl. Ahirette de Cehennem ateşinden koru ve Cennet'inle, Cennet'te cemalini rü'yet ve müşahede ile mükafaatlandır. Böylece her iki cihanda beni maiyetinle serfiaz kıl.

  Allah'ım! Kaderin cereyan ettiği her şeyde Senin lütuflarını gözlüyor ve bütün günah ve kusurlarımdan dolayı Sana istğfar ederek affını diliyorum. Her fazl u ihsan Senin yüce şanına çok yaraşır. Sen dilediğin her şeyi gerçekleştirmeye de muktedirsin. 

  Allah'ım! Senden yine Seni dliyorum, "Ey Allah'ım" evet Sana kasem olsun ki yegane Ma'bud Sensin. Yemin olsun ki tek ilah Sensin. Senden başka bir ilah yoktır. Ey Hayy u Kayyum! Ey Yüce Allah'ım! Senden başka bir ilah olmadığına, Senin hiç kimseye muhtaç olmayan ve her şeyin Kendisine muhtaç bulunduğu bir Vahid ü Ehad ve Ferd ü Samed olduğuna ve "Ne doğurmuş ne de doğurulmuştır. Ne de herhangi bir şey O'na denktir" mukaddes hakikatinin yegane maliki bulunduğuna şehadet ederek Sana yakarıyor ve Senden dileniyorum. Amin.